برخورد کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی درمقابل پاره کردن غیرعمد پرده بکارت

یکی ازمشکلات شایع جوامع امروزی پاره شدن غیرعمد پرده بکارت دختران می باشد.‌ این اتفاق چه با رضایت دختر و چه بدون رضایت دختر در جامعه صورت ناخوشایندی دارد و آثار جبران ناپذیری را به دختر وارد می کند و باعث بی آبرویی دختر و خانواده ی او می شود و یکی از جرم های بزرگ جامعه به شمار می رود که مجازات شدیدی مانند شلاق برای آن جرم در نظر می گیرند. در صورت به وجود آمدن چنین اتفاقی ، دختر می تواند حق خودش را از پسر بگیرد و درصدد جبران این بی آبرویی شود. دختر باید از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام کند و شکایتی علیه پسر تنظیم کند ، کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی از طریق پزشکی قانونی ابتدا بررسی می کند که آیا عمل دخول به وسیله آن پسر بوده یا نه ، ضمنا بهتر است که بلافاصله بعد از دخول اقدام به شکایت شود. چون ممکن است بعدا ثابت نشود . اگر جرم پسر اثبات شد ، دادگاه به کمک کارشناس دادگستری رشته مامایی برای مجازات پسر تصمیم گیری می کند.اگر با عمل دخول ، پرده بکارت دختر از بین رود ، پسر موظف است که مهرالمثل دختر را بپردازد. مهرالمثل براساس شان و منزلت خانوادگی دختر ، صفات دختر ، زیبا و زشت بودن ، محله ای که دختر زندگی می کند ، میزان درآمد ، شغل و ... تعیین می شود. ضمنا علاوه بر این که این وظیفه برعهده ی پسرمی باشد ، به دلیل رابطه نامشروع نیز مستحق مجازات های شدیدی ازجانب قاضی می شود. اگر پسر با استفاده از انگشت یا وسیله دیگری موجب پاره شدن غیرعمد پرده بکارت دختر شود و این کارش باعث آسیب دیدن مثانه دخترشود ،‌ کارشناس رسمی رشته مامایی رای دادگاه را این گونه صادرمی کند که پسرعلاوه برمهرالمثل ، دیه دختر را نیزموظف است پرداخت کند. ضمنا مهم است که بدانید مجازات پسر برحسب این که این عمل با رضایت دختر بوده یا بدون رضایت او بوده و یا این که پسر با حیله و فریب این کار را با دختر انجام داده باشد ، فرق می کند. کارشناس رشته مامایی بیان می کند که اگر اثبات شود که دختر به این کار رضایت داشته ، پسر محکوم نمی شود ؛ چون با رضایت دختربوده و وظیفه ای نیز ندارد اما اگر دختر مجنون باشد و یا سن کمتر از ۹سال داشته باشد و ثابت شود به این کار رضایت نداشته است پسر محکوم می شود و موظف به پرداخت مهرالمثل است. ضمنا اگر رابطه ی نامشروع بین دختر و پسر ثابت شود هر دو مجازات می شوند.

دختر برای شکایت ابتدا به دادگاه مراجعه می کند و سپس پرونده ای را تشکیل می دهد دادگاه پسر را احضارمی کند و در یک روز برای بیان نظراتشان به دادگاه مراجعه می کند و پس از بررسی های لازم قاضی رای دادگاه صادرمیشود. ضمنا لازم است بدانید که زمانی به این کار به عنوان جرم نگاه می کنند که ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر باشد ؛ مثلا اگر دختر و پسر با یک دیگر طرح دوستی ریخته باشند و این اتفاق بیفتد. همچنین اگر دختر و پسر با یکدیگر نامزد باشند و عقد نکرده باشند و پسر با وعده وعید دروغ به دختر تجاوز کند ، چون خطبه ی عقدی خوانده نشده و زن وشوهر نیستند نیز دختر می تواند از نامزدش شکایت کند و طبق قوانین و مقررات با او برخورد می شود.