بررسی سقط های تروماتیک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی

تعریف سقط تروماتیک :

تعریف کارشناس رسمی رشته مامایی از سقط تروماتیک عبارت است از سقطی که به دنبال ضربه و تروما مثل تصادفات به طور مستقیم و شدید به ناحیه ی شکم زن باردار وارد شده و منجر به خروج جنین از بدن مادر و مرگ او شود . چون در این جا ، یک انسان چه ناقص و چه کامل از بین رفته است ، با فردی که تروما یا ضربه وارد کرده برخورد قانونی می شود و باید جزای نقدی پرداخت کند . جنینی که در اثر سقط تروماتیک فوت کرد لازم است برای تعیین سن او ، به پزشکی قانونی فرستاده شود . زیرا هر چه سن جنین بیشتر بوده ، جزای نقدی مورد پرداخت آن نیز بیشتر خواهد شد و حتی ممکن است به اندازه ی دیه ی یک انسان کامل باشد. برای کسب اطلاعات درباره ی میزان دیه براساس سن جنین می توانید از یک کارشناس دادگستری رشته مامایی کمک بگیرید.

این نکته از کارشناس رشته مامایی هم لازم به ذکر است که اگر جنین به دنبال ضربه یا تروما از بدن مادر خارج نشود ولی در رحم مادر فوت کند ، به این عارضه سقط تروماتیک نمی گویند .

برای اثبات اینکه آیا سقط ، تروماتیک بوده یا خیر، کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی وجود شرایط زیر را مورد بررسی قرار می دهد :

1- آیا ضربه ای که به زن وارد شده به قسمت شکم و لگن او بوده یا خیر ؟

2- آیا ضربه یا تروما به صورت مستقیم به زن باردار وارد شده یا خیر ؟

3- آیا این ضربه قوی بوده یا ضعیف ؟

4- آیا فاصله ی کمی بین ترومای وارده و نشانه های احتمال خطر سقط بوده یا خیر ؟

5- آیا بعد از بروز نشانه های احتمال خطر سقط در مدت کمی ، جنین سقط شده یا خیر؟

ضربه ای می تواند منجر به سقط تروماتیک شود که قوی بوده و به طور مستقیم به شکم و لگن زن باردار وارد شده باشد و بعد از این ضربه ، در مدت کمی نشانه های احتمال خطر سقط ظاهر شده و سریعا جنین سقط شود. نشانه های احتمال خطر سقط نشانه هایی مثل دردهای شکمی و خون ریزی از واژن و ... می باشند.

 اگر ضربه ای به طور غیر مستقیم و یا ضربه ی ضعیفی به شکم و لگن زن باردار وارد شد که باعث سقط جنین گردید ، این حاکی از این است که بارداری زن غیرطبیعی بوده و نمی توان به آن سقط تروماتیک گفت .